Du er her

Vedtægter

 

§ 1. Foreningens navn.

Foreningens navn er: Rønde og Omegns Sportfiskerforening.

Hjemsted i Rønde.

 

§ 2. Foreningens formål.

Foreningens formål er gennem en sam­menslutning af sportsfiskere at varetage fiskesportens interesser ved:

       a)       At samle sportsfiskere i Rønde og Omegn til værn om fiskeriet langs områdets kyster og søer.

       b)       At samle sportsfiskere til socialt samvær for derved at udbrede for­ståelsen for almindelig sportfisker­kultur.

       c)       At arbejde for udviklingen af al­mindelige sportfiskerfærdigheder.

       d)       At arbejde for alsidigheden i sports­fiskerens verden.

 

§ 3. Medlemmer.

   Stk. 1 Alle med interesse i foreningen kan ved henvendelse til bestyrelsen blive optaget.

   Stk. 2 Det er medlemmernes pligt at påse, at intet uretmæssigt fiskeri finder sted i foreningens fiskevande. Hvis sådant konstateres, kan bestyrelsen underrettes.

   Stk. 3 Medlemmerne skal ved fiskeri udvise almindelig sportfiskermoral.

  Stk. 4 Medlemmerne skal ved fiskeri have gyldigt fisketegn.

 

§ 4. Generalforsamlingen.

   Stk. 1 Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i november måned og bekendtgøres sammen med dagsordenen for medlemmerne med mindste 14 dages varsel i klubbladet eller i lokale blade eller på mail direkte til medlemmerne. Bruges mail, skal der forud gives accept fra medlemmerne når disse oprettes i kartoteket. Ønsker det enkelte medlem ikke mail korrespondance, så benyttes en af de 2 andre muligheder for indkaldelse.

 

   Stk. 2 Kun de på dagsordenen opførte punkter kan komme til afgørelse. For­slag fra medlemmerne skal, for at opta­ges på dagsordenen, skriftligt være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. Husstandsmedlemsskab giver kun ret til 1 stemme. Dagsordenen med indkomne forslag foreligger skriftligt til medlem­merne på generalforsamlingen.

    Stk. 3 Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:

     1)       Valg af dirigent

    2)       Formandens beretning

    3)       Eventuelle underudvalgs beretninger

    4)       Regnskabsaflæggelse

    5)       Indkomne forslag

    6)       Valg til bestyrelse

    7)       Valg af suppleant til bestyrelse

    8)       Valg af revisor

    9)       Valg af revisorsuppleant

    10)    Fastsættelse af kontingent

    11)    Eventuelt

 

   Stk. 4 Ekstraordinær generalforsam­ling kan berammes af bestyrelsen med simpelt flertal, eller når mindst 1/4 af foreningens medlemmer skriftligt har anmodet bestyrelsen herom. Ekstraordi­nær generalforsamling indvarsles som ordinær generalforsamling. Alle forslag og valg afgøres ved simpelt flertal, undtagen lovændringer og sanktionssa­ger, der kræver 2/3 flertal blandt de fremmødte.

 

§ 5. Bestyrelse og revisor.

   Stk. 1 På den ordinære generalforsam­ling vælges en bestyrelse på 5 medlem­mer. Valget er for 2 år af gangen. I ulige år afgår 2 og i lige år 3 medlemmer. Første gang ved lodtrækning. Ved hver ordinære generalforsamling vælges tillige 1 suppleant til bestyrelsen, 1 revisor samt 1 revisorsuppleant. Alle vælges for 1 år af gangen. Til alle poster kan genvalg finde sted.

   Stk. 2 Bestyrelsen konstituerer sig med følgende poster:

    -          Formand

    -          Næstformand

    -          Kasserer

    -          Sekretær

Der føres beslutningsprotokol for besty­relsesmøder, generalforsamling og foreningens aktiviteter.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når blot 4 medlemmer er tilstede. I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget.

   Stk. 3 Bestyrelsen kan ekskludere medlemmer. Bestyrelsens afgørelse kan indankes for generalforsamlingen ved skriftlig anmodning herom til forman­den.

   Stk. 4 Bestyrelsen kan, efter behov, nedsætte og opløse udvalg eller med­inddrage enkelt personer i arbejdet med foreningen. Disse er dog direkte an­svarlige overfor bestyrelsen.

 

§ 6. Kontingent og regnskab.

   Stk. 1 Kontingent og indskud fastsæt­tes på den årlige generalforsamling og skal være betalt inden udgangen af januar måned. Restance ud over 1. Marts medfører automatisk udmeldelse af foreningen.

   Stk. 2 Der betales halvt kontingent, dog ikke indskud, ved indmeldelse efter 30. Juni. Unge medlemmer som overgår til voksenkontingent betaler ikke ind­skud.

   Stk.3 Regnskabsåret løber fra 1. Okto­ber til 30. September. Regnskabet un­derskrevet og kritisk gennemgået af revisor fremlægges på den årlige gene­ralforsamling.

 

§ 7. Godtgørelser.

Alle direkte udgifter til foreningens drift godtgøres af foreningens midler efter bestyrelsens skøn og godkendelse.

§ 8. Udelukkelse og udmeldelse.

Overtrædelse af foreningens love eller fiskerilovene kan medføre forbud mod fiskeri i foreningens vande eller eksklu­sion. Udmeldelse skal ske til kassereren.

 

§ 9. Foreningens opløsning.

   Stk. 1 Ved eventuel opløsning af for­eningen kræves 2/3 flertal af forenin­gens medlemmer. Er mindre end dette tal mødt frem, indkaldes til ekstraordi­nær generalforsamling, hvor der kun kræves 2/3 flertal af de fremmødte.

  

Stk 2. Sidste generalforsamling bestemmer ved almindelig stemmeflertal, at foreningens formue og øvrige ejendele går ved opløsning af foreningen til aktiviteter i Syddjurs Kommune, der er i overensstemmelse med foreningens formål. Det er den opløsende generalforsamling der beslutter hvordan foreningens midler fordeles.

 

 

Vedtaget på stiftende generalforsamling for Rønde og Omegns Sportfiskerfor­ening, November 1998.

 

Senest ændret på generalforsamling d. 16/11 2017

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer